راه ریلی - حمل و نقل

  • مأخذ: اداره کل سیر و حرکت - ماهنامه آماری 12 ماهه راه آهن جمهوری اسلامی ایران
  • تاریخ ایجاد: 1399

آمارهای اساسی راه آهن ایران در عملکرد بار در سال 1399

تناژبار بارگیري شده در سال 1399       50564248
تن کیلومتر بار مرزی (هزار) در سال 1399       35962952
تعداد واگن بارگیری شده در سال 1399       808321
تعداد واگن بارگیری شده راه آهن (از مبادی ورودی) در سال 1399       64557
تعداد واگن بارگیری شده راه آهن(به مقصد خروجی) در سال 1399       156560
تناژبار وارده (از مبادی ورودی) در سال 1399       3618105
تناژبار صادره (به مقاصد خروجی) در سال 1399       9142961
تن کیلومتر بار وارده (از مبادی ورودی) در سال 1399       3529451956
کیلومتربار صادره (به مقاصد خروجی) در سال 1399       6866963267
فعالیت ترانزیت، صادره و وارده به تفکیک نفتی و غیر نفتی در سال 1399
ترانزیت
تعداد واگن
نفتی 72
غیر نفتی 190023
کل 190096
تناژبار
نفتی 4406
غیر نفتی 802111
کل 8060517
تن کیلومتر
نفتی 7404174
غیر نفتی 902600717
کل 10004891
صادره
تعداد واگن
نفتی 43325
غیر نفتی 113235
کل 156560
تنلژبار
نفتی 2535226
غیر نفتی 6607735
کل 9142961
تن کیلومتر
نفتی 2565913874
غیر نفتی 4301049393
کل 6866963267
وارده
تعداد واگن
نفتی 331
غیر نفتی 64226
کل 64557
تنلژبار
نفتی 18667
غیر نفتی 3599438
کل 3618105
تن کیلومتر
نفتی 16251425
غیر نفتی 3513200531
کل 3529451956
فعالیت و کارکرد کلی قطارهای باری + عملیات در سال 1399
دفعات رفت و ترگشت 243834
تن کیلومتر غیر خالص کلی (میلیون) 63578
مسافت پیموده شده (هزا کیلومتر) 30933
فعالیت و کارکرد کلی قطارهای مسافری+محلی و مختلط در سال 1399
دفعات رفت و ترگشت 134621
مسافت پیموده شده (هزا کیلومتر) 30098
مأخذ: اداره کل سیر و حرکت - ماهنامه آماری 12 ماهه 1399 راه آهن جمهوری اسلامی ایران
 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما