کار و سرمایه در سطح بین المللی

  • مأخذ: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Arbeitskosten/aki110.html
  • تاریخ ایجاد: 2018

فهرست ارزش نیروی کار 200 - 2018

معیارارزش: 2012 = 100
سال / فصل فهرست ارزش نیروی کار در کل فهرست درآمد ناخالص فهرست هزینه‌های دستمزد نیروی کار
2018 1 106,6 104,4 114,3
2017
2 119,6 119,6 119,8
3 105,5 104,9 107,6
4 120,4 120,8 118,7
1 103,2 101,2 110
2016
2 116,5 116 118,2
3 102,7 102,1 104,9
4 115,4 115,2 116
1 102,5 101,2 107,1
2015
2 112 111,7 112,9
3 100,1 99,7 101,5
4 115 115,9 112,3
1 98,4 97,4 102
2014
2 110,1 110,3 109,3
3 97,5 97,1 98,6
4 111,5 111,9 110
1 95,5 94,7 98,1
2013
2 107,8 108,2 106,2
3 94,8 94,8 94,9
4 108,7 109,5 106
1 94,9 93,5 99,8
2012
2 106,7 107,1 105,4
3 94,7 94,6 95
4 107,7 108,5 105
1 90,9 89,8 94,6
2011
2 102,4 102,6 101,9
3 91,5 91,1 92,8
4 103,9 104,1 103,1
1 89 88 92,7
2010
2 98,6 98,4 99
3 89 88,3 91,2
4 100,4 100,5 99,9
1 87,8 87,1 90,2
2009
2 97,1 97,4 96
3 88,3 88,2 88,6
4 99,8 100,6 97,3
1 86,7 86,6 87,2
2008
2 97,7 98,4 95,3
3 85,7 85,7 86
4 94,4 95,2 91,6
1 84,3 84,4 84,2
2007
2 94,9 95,4 93,1
3 84,1 84,1 84
4 94,3 94,8 92,9
1 81,1 80 85,1
2006
2 93,8 93,2 96,2
3 83,6 82,7 86,6
4 93,5 93 95
1 80,7 78,8 87
2005
2 92,4 91,6 95,2
3 82,1 81 86
4 91,3 89,8 96,2
1 81,2 79,3 87,9
2004
2 91,7 90,1 97,3
3 81,8 79,9 88,6
4 92 90,3 97,9
1 80,1 77,7 88,2
2003
2 92,4 90,5 99,2
3 81,6 79,4 89
4 91,2 89,4 97,4
1 79,2 76,6 88
2002
2 91,4 89,8 97,2
3 79,5 77,7 85,8
4 88,1 86,6 93,4
1 77,4 74,7 86,6
2001
2 89,7 87,9 95,9
3 77,8 76,2 83,4
4 86,7 85,3 91,7
1 74,6 72,1 83
2000
2 87,8 85,7 95,1
3 76,3 74,6 82,1
4 84,4 83,1 88,6
1 72 69,5 80,6
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Arbeitskosten/aki110.html

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما