محیط زیست بین المللی

  • اقتاس از: محاسبات مدیر سایت
  • مأخذ: Statistischen Bundesamts + OECD
  • تاریخ قرائت: 19.9.2021

کشورهائی که بیتشرین گار co2 را تولید میکنند

کشور جمعیت کل تولید گاز CO2 در سال میکروگرم در متر مکعب
جهان 7.896.905.650 36.441.000.000 ???
چین 1.408.100.000 11.433.772.000 47,73
آمریکا 331.449.281 5.144.092.840 7,68
روسیه 144.400.000 1.797.780.000 11,78
قطر 3.091.509 120.012.379 ???
عربستان سعودی 34.300.000 617.400.000 64,06
کویت 4.207.000 97.981.030 62,67
Aus den Daten des Statistischen Bundesamts - gelesen 19.9.2021 محاسبه توسط نویسنده OECD - Umwelt

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما