محیط زیست بین المللی

  • اقتاس از: Katastrophen-Alarm 99
  • مأخذ: MLPD

نابودی جهانی جنگل‌ها از 1980 (جنگل‌ها و قطع درختان در سطح جهانی به میلیون مهکتار)

قاره وسعت کشور جنگل تغییر سالانه
    2000 1980 – 1990 1990 – 2000 2000 – 2010
Afrika 2978 650 – 4,234 – 4,067 – 3,414
Asien / Pazi k 3934 745 – 4,363 – 0,631 1,535
Europa 2260 1 039 0,242 0,877 0,676
Nord- und Mittelamerika 2 137 549 – 0,918 – 0,289 – 0,010
Südamerika 1 755 886 – 6,448 – 4,213 – 3,997
Welt 13 064 3 869 – 15,720 – 8,323 – 5,211
Quellen: FAO, Forest Assessment 1990 – Global Synthesis, Table 4; FAO, State of the World’s Forests 2005 und 2011, Table 2; eigene Berechnung
MLPD - Katastrophen-Alarm 99

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما