نفت و گاز

ذخایر شناخته شده گاز طبیعی جهان برحسب منطقه 1990 - 2016 (میلیون بشکه)

2018 2017 2016 (1)2015 2010 2000 منطقه
... ... 200539 199742 193239 159776 جهان
... ... 16386 16244 15827 12469 آسیا و اقیانوسیه
... ... 14808 14617 14463 12463 آفریقا
... ... 11365 11365 9701 6708 آمریکای شمالی
... ... 7876 7983 8325 7720 آمریکای لاتین
... ... 66291 66292 61034 53160 اروپای شرقی
... ... 3751 3821 5001 7446 اروپای غربی
... ... 80060 79419 78889 59811 خاورمیانه
مأخذ: اوپک - جدول 12-24- سالنامه آماری کشور 1393+1395

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما