نفت و گاز

  • اقتاس از: آمار سالهای 2015 و 2
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396-1395

گاز طبیعی عرضه شده به بازار جهان بر حسب منطقه 1990 - 2017 (میلیارد متر مکعب)

منطقه 1990 2000 2010 (1)2015 2016 2017
جهان 2031578 2447685 3300706 3645897 3674471 3737990
آسیا و اقیانوسیه 151170 273475 482068 523553 531916 592230
آفریقا 70890 125589 211492 210642 216959 234702
آمریکای شمالی 611194 726434 800612 931910 925144 946437
آمریکای لاتین 85696 131461 211157 221004 222692 206931
اروپای شرقی 803038 699097 786343 852339 859816 859498
اروپای غربی 203850 282630 281728 240197 238593 238098
خاورمیانه 105740 209000 527306 666253 679381 660094
1- ارقام تجدیدنظر شده است.
مأخذ: اوپک - جدول 13-24- سالنامه آماری کشور 1395+1393
*: آمار سالهای 2015 و 2016 از سالنامه آماری کشور 1395 میباشد - جدول 13-24- سالنامه آماری کشور 1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما