• اقتباس از: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - اداره بررسی ها و سیاست‌های اقتصادی
  • منبع آمار: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395
14-15- تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده و برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران 1380-1395 (هزار برگ - میلیارد ریال)
اسناد برگشت داده شده اسناد مبادله شده
سال
مبلغ تعداد مبلغ تعداد
36849 2935 832755 58819 1380
109263 3599 2998758 78201 1385
356068 6374 7367062 51368 1390
430143 5975 9045035 50648 1391
517315 5082 11121654 46433 1392
.. .. .. .. 1393
.. .. .. .. 1394
.. .. .. .. 1395
مأخذ: - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره بررسیها و سیاست‌های اقتصادی - جدول 15-14- سالنامه آماری کشور 1395