مؤسسه و کارکنان دولت

  • اقتاس از: مرکز آمار ایران
  • تاریخ ایجاد: 1398

وضعیت تحصیلی کارکنان وزارت نفت در سال 1398

مدرک تحصیلی تعداد کارکنان سهم (درصد)
کمتر از دیپلم 5.420 4,8
دیپلم 31.959 28,4
فوق دیپلم 18.781 16,7
لیسانس 41.519 36,9
فوق لیسانس 13.295 11,8
دکتری 1.467 1,3
تعداد کل 112.441 100
مرکز آمار ایران - 1398

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما