مؤسسه و کارکنان دولت

  • نویسنده: فروزنده، معاون توسعهء منابع انسانی
  • مأخذ:  http://www.khabarjoo24.ir
  • تاریخ ایجاد: 1388

تعداد و سهم اشتغال پرسنل در دولت

فروزنده، معاون توسعهء منابع انسانی رئیس با طرح مسائلی داده‌های زیر را که ما به صورت جدول درآوریم، طرح نمود:
1388 1357 موضوع
24% ٪19 سهم اشتغال در دولت
2000000 849000 نفر تعداد کارمندان دولت
93 هزار میلیارد تومان   بودجه عمومی دولت در سال
27% بودجه عمومی   هزینه پرسنلی
62% بودجه عمومی   هزینه‌های عمومی
http://www.khabarjoo24.ir

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما