مؤسسه و کارکنان دولت

  • اقتاس از: قوه قضاييه. مركز آمار و فناوري اطلاعات
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395

 تعداد شعبه‌های فعال دادگاه‌ها، دادسراها و شوراهای حل اختلاف 1380-1395

شوراهای حل اختلاف
دادسراها
دادگاه
سال
انقلاب تجدید نظر عمومی
x x 223 240 2403 1380
21086 2086 280 353 2071 1385
7946 2533 377 486 2509 1390
6938 2407 336 504 2476 1391
6788 2531 334 511 2520 1392
7485 2585 318 542 2619 1393
7611 2731 311 611 2772 1394
6902 2865 274 634 2893 1395
اقتباس از: -قوه قضاييه. مركز آمار و فناوري اطلاعات - جدول 1-15- مأخذ: سالنامه آماری کشور 1395

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما