اعتصاب و زندان

قضائی و پرونده های بررسی شده در دادگاه ها 1363-1366

1366 1365 1364 1363 1362 مراجع قضائی
1183 1199 1178 1176 1060 جمع
202 209 219 219 211 دادگاه عمومی حقوقی یک (عمومی حقوقی سابق)
162 158 131 131 125 دادگاه عمومی حقوقی دو (بخص و صلح سابق)
116 115 110 110 126 دادگاه عمومی حقوقی دو متقل (صلح مستقل سابق)
112 110 122 122 111 دادگاه مدنی خاص
93 97 119 118 106 دادگاه عمومی کیفری یک
230 243 220 220 175 دادگاه عمومی کیفری دو
268 267 257 256 206 بازرسی
مأخذ: وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران - مدیریت کل آمار و خدمات ماشینی - درج شده در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار در 1368

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما