بهداشت - عمومی

  • اقتاس از: داده‌های سازمان بیمه سلامت ایران. دفتر آمار، برنامه ریزی و بودجه
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396

بیمه شدگان تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران(1) 1380-1396

سال جمع کارکنان دولت ایرانیان بیمه همگانی سلامت (2) روستائیان سایر اقشار
1380 31154929 6560733 x x 22932829 1661367
1385 29062766 6995796 x x 20208678 1860092
1390 34327137 6288739 2653419 x 23470947 1914032
1391 34316566 6197545 3017239 x 23231185 1870597
1392 33762468 6123636 2611406 x 23273107 1854319
1393 39614490 5957673 577402 8500470 22857771 1721174
1394 38469788 5787996 126189 9099264 21825878 1630461
1395 38190361 5658508 15996 8801377 22320896 1393584
1396 41179389 5505595 202072 14668492 19306132 19306132
1- از تاریخ ١/٧/١٣٩١ سازمان بیمه خدمات درمانی به بیمه سلامت ایران تغییر نام پیدا كرده است.
2- با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه كشور، با هدف بیمه كردن آحاد ایرانیان فاقد پوشش بیمه سلامت، به دستور رئیس دولت یازدهم این صندوق ایجاد گردیده است.
اقتباس از داده‌های سازمان بیمه سلامت ایران. دفتر آمار، برنامه ریزی و بودجه - جدول 27-16- مأخذ: سالنامه آماری کشور 1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما