بهداشت - عمومی

  • اقتاس از: داده‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی. دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396-1395-1393

تعداد داروخانه ها برحسب نوع وابستگی و زمان كار 1375 - 1395

سال
جمع
دولتی غیر دولتی زمان کار
دانشگاه علوم پژشکی تأمین اجتماعی سایر نهادها و ارگان‌های دولتی خیریه خصوصی روزانه(1) شبانه روزی
1375 4227 370 ... ... ... 3712 3841 386
1380 5918 348 ... ... ... 5360 5404 514
1385 7358 467 ... ... ... 6650 6302 1056
1390 8484 423 ... ... ... 7666 ... ...
1393 10069 518 149 248 71 9083 8821 1248
(2)1394 9973 588 156 288 49 8892 8853 1332
1395 10937 574 168 223 43 9929 9588 1349
1396 11036 532 195 231 50 10028 9633 1403
1- شامل داروخانه‌هایی است كه به صورت نیمه وقت و تمام وقت فعالیت میكنند.
2 - اطلاعات توسط سازمان ذیربط تجدی دنظر شده است. (آمار داروخانه های خیریه استان خوزستان از تعداد 213 واحد به 1 واحد اصلاح شده است).
اقتباس از داده‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی. دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - جدول 10.18- مأخذ: سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما