بهداشت - عمومی

  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396

گزیده اطلاعات بهداشت و درمان 1396

گزیده اطلاعات در سال 1396 تعداد 48330 نفر پزشک، 274515 نفر پیراپزشک در دانشگاههاي علوم پزشکی کشور مشغول به فعالیت بوده‌اند. از تعداد پزشکان شاغل در این سال 16579 نفر پزشک عمومی، 4270  نفر دندانپزشک، 265 نفر دکتراي علوم آزمایشگاهی، 1987 نفر داروساز، 17725 نفر پزشک متخصص، 2629 نفر پزشک فوق تخصص و 4875 نفر نیز دکتراي تخصصی داشته‌اند. در سال 1396 تعداد کل بیمارستان‌هاي کشور 968 بیمارستان بوده است، که از این تعداد 767 بیمارستان به بخش دولتی و 201 بیمارستان به بخش غیر دولتی تعلق داشته اند. در این سال تعداد کل تخت‌هاي بیمارستانی 161230 تخت بوده که از این تعداد 125566 آن تخت فعال بوده‌اند.

در سال 1396 تعداد 5683 مرکز بهداشتی و درمانی، 4415 پایگاه بهداشت و 18116 خانه بهداشت فعال در سطح کشور وجود داشته است. همچنین در این سال 5621 آزمایشگاه تشخیص طبی، در سطح کشور وجود داشته است که از این تعداد 9/48 درصد در بخش دولتی و 1/51 درصد در بخش غیردولتی فعالیت داشته‌اند. در سال 1396  تعداد کل داروخانه هاي فعال 11036 بوده است که از این تعداد 13 درصد به صورت شبانه روزي و 87 درصد نیز به صورت روزانه فعال بوده‌اند. در سال 1396 تعداد 2473 پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی در کشور وجود داشته است که از این تعداد 918 پایگاه شهري و 1555 پایگاه روستایی که به ترتیب 1/37 و 9/62 درصد بوده اند.

در این سال تعداد 2748851 نفر جهت اهداي خون به مراکز مربوطه مراجعه کرده که در مجموع 2093197 واحد خون اهدا شده است.

در سال 1395 تعداد 1799 داروخانه دامپزشکی، 1106 مرکز مایه‌کوبی دام و 921 درمانگاه دامپزشکی خصوصی در کشور وجود داشته است.

سالنامه آماری کشور 1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما