دامپزشکی

  • اقتاس از: اقتباس از: سازمان دامپزشكی كشور. دفتر برنامه و بودجه. - وزارت جهاد كشاورزی. دفتر آمار و فناوری اطلاعات
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396-1395

تعداد شاغلان (1) بخش دامپزشکی کل کشور برحسب رشته شغلی 1395 - 1396

موضوع
 
جمع
دامپزشک
رشته‌های شغلی کارشناسی(2)
کاردان دامپزشکی
نکنیسین دامپزشکی
سایر رشته‌های شغلی
سال    
تعداد شاغلان بخش دامپزشکی دولتی بر حسب رشته شغلی
1395 6579 1730 1671 691 1274 119 1094
1396 6792 1870 1596 802 1548 61 915
تعداد شاغلان بخش دامپزشکی غیر دولتی بر حسب رشته شغلی
1395 ... ... ... ... ... ... ...
1396 ... ... ... ... ... ... ...
1- به استثناء شاغلین مراكز آموزش عالی.
2- رشته‌های شغلی كارشناسی شامل كارشناسان و كارشناسان ارشد می باشد.
اقتباس از: سازمان دامپزشكی كشور. دفتر برنامه و بودجه. - وزارت جهاد كشاورزی. دفتر آمار و فناوری اطلاعات - جدول 15/16-18 - مأخذ: سالنامه آماری کشور 1395-1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما