دامپزشکی

  • اقتاس از: سازمان دامپزشکی کشور. دفتر برنامه و بودجه . - وزارت جهاد کشاورزی. دفتر آمار و فناوری اطلاعات
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395

مراکز درمانی دامپزشکی فعال در بخش خصوصی کل کشور: 1393-1395

سال داروخانه دامپزشکی مراکز مایه کوبی دام درمانگاه دامپزشکی بیمارستان دامپزشکی آزمایشگاه دامپزشکی
1393 1751 1024 777 42 260
1395 1799 1106 921 68 279
1396          
اقتباس از: سازمان دامپزشکی کشور. دفتر برنامه و بودجه . - وزارت جهاد کشاورزی. دفتر آمار و فناوری اطلاعات - جدول 17-18- مأخذ: سالنامه آماری کشور 1395

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما