تولد - بیماری - مرگ

  • مأخذ: مأخذ: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران - اداره آمار http://www.aftabir.com/statistics/socialsecurity/inpatient/1382_inpatient_.php

بیماران سرپائی مراجعه کننده به درمانگاه‌های جمعیت هلا احمر جمهوری اسلامی ایران بر حسب نوع پرداخت هزینه و تخصص و پزشکان

بیماران برخوردار از تخصص پزشکان بیماران برخوردار از تسهیلات پرداخت هزینه
سایر متخصصان
اطفال عمومی و داخلی نقدی بیمه رایگان جمع سال
20662 29654 355572 161117 14982 229789 405888 1365
5103 21936 100221 95948 3040 28272 127260 1370
46951 8776 149938 155352 33968 16345 205665 1375
46460 1934 116556 129167 27612 8171 164950 1378
59216 2170 110093 135020 31284 5175 171479 1379
46382 757 139859 94273 88442 4283 186998 1380
107871 101 151845 182880 73528 3409 259817 1381
74680 000 157159 146168 80800 4871 1382 1382
مأخذ: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران - اداره آمار http://www.aftabir.com/statistics/socialsecurity/inpatient/1382_inpatient_.php

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما