تولد - بیماری - مرگ

  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1397

گزیده اطلاعات بهزیستی و تأمین اجتماعی 1397

تعداد مراکز دولتی و غیر دولتی تحت پوشش معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در سال 1397، معادل 17510 واحد است که نسبت به سال قبل  4,6 درصد افزایش یافته است.

تعداد خانوارهاي مستمريبگیر در سال  1397 در معاونت اجتماعی  267357 خانوار بوده که نسبت به سال قبل حدود   48,2درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد خانوارهاي مستمريبگیر معاونت توانبخشی در سال 1397، 810453 خانوار میباشد که نسبت به سال گذشته حدود  149 درصد افزایش یافته است. در پایان سال  1397 تعداد واحدهاي کمیته امداد امام خمینی  847 عدد بوده، که نسبت به سال قبل حدود 2,2- درصد کاهش داشته است. تعداد خانوار تحت حمایت کمیته امداد در این سال به  1974170 خانوار رسیده است که نسبت به سال گذشته حدود  30 درصد افزایش داشته است.

در ســال 1397، 384481 نفــر از اعضا خانوارهاي شاهد، تحــت پــوشش بنیاد شهیــد و امور ایثارگران قرار داشتهاند. همچنین در این سال 582955 نفر جانبــاز تحت پوشش بنیاد مذکور بودهاند که از این تعداد، 243215 نفـر، داراي 25 درصد جانبازي و بـالاتـر هستند.

در پــایــان سال 1397، تعداد کارگاههاي تحت پوشش سازمان تامین اجتماعــی  1299981 بــوده اسـت. همچنین تعـــداد بیمــهشـدگــان اصلــــی این ســـازمــان به  13995360 نفر رسیده که نسبت به سال گذشته حدود  0,09 درصد رشد داشته است.

سالنامه آماری کشور 1397

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما