جامعه - عمومی

  • اقتاس از: اقتباس از- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري. دفتر برنامه ریزي و بودجه
  • مأخذ: سالنامه اماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396

ظرفیت اقامتگاه هاي کشوربر حسب درجه 1380-1396

سال
جمع اقامتکاه(1) هتل(2)
اتاق
تخت
پنج ستاره هار ستاره سه ستاره دو ستاره یک ستاره
اتاق تخت اتاق تخت اتاق تخت اتاق تخت اتاق تخت
1380 27889 57661 2243 4489 3794 7589 5936 11872 8418 17037 5028 10456
1390 81999 221410 ... 9451 ... 17515 ... 56783 ... 53409 ... 72456
1395 93110 248392 7517 15536 9132 20610 14260 36999 10652 25662 8555 23023
1396 92402 245718 8205 16789 9841 22914 14618 36688 10625 24374 6952 17264
                         
سال
سایر        
میهمان پذیر هتل آپارتمان مجتمع اقامتی پانسیون        
اتاق تخت اتاق تخت اتاق تخت اتاق تخت        
1380 33433(3) 100069 344 5602 ... ... ... ...        
1390 27810 76927 9731 23581 ... ... ... ...        
1395 23285 62495 14883 46021 2797 9238 2029 8808        
1396(4) 22743 61526 15200 50289 2183 7073 2035 8801        
                         
1- مجموع اقامتگاه ها تا قبل از سال 1393 ،شامل هتل، هتل آپارتمان، پانسیون، مهمانسراي جهانگردي، مجتمع جهانگردي، اردوگاه جهانگردي، پلاژ و متل است.
2- آمار مهمانسراي جهانگردي و متل ها نیز در ستون هتلها لحاظ شده است.
3- تعداد اتاق و تخت مهمانپذیر شامل زائرسراها نیز میشود.
4- علت کاهش جمع اتاق و تخت اقامتگاهها در سال 1396 ،تفکیک متل از هتل در راستاي اصلاح و بازنگري آییننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسیسات اقامتی، گردشگري و نظارت بر آنها، مصوب سال 1394 هیأت دولت میباشد.
اقتباس از- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري. دفتر برنامه ریزي و بودجه - جدول 19-11- مأخذ: سالنامه اماری کشور 1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما