جامعه - عمومی

  • مأخذ: مأخذ: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - دفتر ایرانگردی و جهانگردی
  • تاریخ ایجاد: 1367

خروج ابتاع ایران از کشور به تفکیک نوع گذرنامه 1367-1363

زیارتی خدمات و سیاسی عادی جمع سال
172559 15411 663613 851583 1363
170414 12567 676433 859415 1364
186800 11079 578103 775982 1365
000 000 000 825860 1366
000 000 000 667979 1367
مأخذ: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - دفتر ایرانگردی و جهانگردی

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما