جامعه - عمومی

  • اقتاس از: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - دفتر ایرانگردی و جهانگردی
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1368

ظرفیت و تعداد مهمانخانه‌های کشور بر حسب درجه 1367-1363

پنج ستاره چهار ستاره سه ستاره دو ستاره یک ستاره جمع  
تعداد تخت تعداد مهمانخانه‌ها تعداد تخت تعداد مهمانخانه‌ها تعداد تخت تعداد مهمانخانه‌ها تعداد تخت تعداد مهمانخانه‌ها تعداد تخت تعداد مهمانخانه‌ها تعداد تخت تعداد مهمانخانه‌ها سال
000 8 000 27 000 52 000 156 000 168 000 411 1363
000 8 000 24 000 56 000 156 000 147 000 391 1364
000 7 000 25 000 57 000 161 000 131 000 381 1365
3760 7 3684 14 5216 33 9234 118 8699 162 30593 334 1366
3908 7 3626 13 5074 30 8647 107 9317 172 30572 329 1367
اقتباس از: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - دفتر ایرانگردی و جهانگردی - مأخذ: سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما