تعداد خانواده

  • اقتاس از: داده‌های مركز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماری
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1393-1395

خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست خانوار، تعداد افراد با سواد و بیسواد : آبان 1390

اظهار نشده
بی سواد با سواد
جمع
جنس
4 نفره و بیشتر 3 نفره 2 نفره 1 نفره ندارد 4 نفره و بیشتر 3 نفره 2 نفره 1 نفره ندارد
83565 109125 261751 2244072 3831556 14580412 6865655 4641691 6876806 2027891 1614873 21110481 مرد و زن
71015 100226 243924 2142126 2528632 13476886 5612622 4288981 6371415 1351987 866389 18562509 مرد و زن
12550 8899 17827 101946 1302924 1103926 253033 352710 505391 675901 748484 2548072 زن
اقتباس از- مركز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماری - مأخذ: سالنامه آماری کشور 1393
             

خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست خانوار، تعداد افراد با سواد و بیسواد : آبان 1395

اظهار نشده
بی سواد با سواد
جمع
جنس
4 نفره و بیشتر 3 نفره 2 نفره 1 نفره ندارد 4 نفره و بیشتر 3 نفره 2 نفره 1 نفره ندارد
10653 67315 192580 1965842 3895670 17997430 5773984 5955998 7972207 2627036 1789612 24139490 مرد و زن
8516 61248 178285 1871226 2516205 16432257 5575751 5564948 7303870 1668169 946483 21067737 مرد
2137 6067 14295 94616 1379465 1566173 198233 391050 668337 958867 843129 3061753 زن
اقتباس از: داده‌های مركز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماری - مأخذ: سالنامه آماری کشور 1395

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما