تعداد خانواده

  • اقتاس از: مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396

خانوار و جمعیت در مناطق شهری و روستائی 1393-1395

موضوع زمینه 1393 1395 1396 1397 1398 1399
جمع
خانوار 21185647 24196035        
جمعت 75149669 79926270        
ساکن در نقاط شهری
خانوار 15427848 18125488        
جمعت 53646661 59146847        
ساکن در نقاط روستائی
خانوار 5744614 6054939        
جمعت 21446783 20730625        
غیر ساکن
خانوار 13185 15608        
جمعت 56225 48798        
اقتباس از: مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري - جدول 7-3- مأخذ: سالنامه آماری کشور 1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما