اعتیاد

  • اقتاس از: دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1393+1395+1396

 تعداد افراد پذیرش شده در مراذکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان به تفکیک نظارت کننده 1375 - 1396

سال
جمع کل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان بهزیستی کشور
سازمان زندان‌ها و اقدامات تلمینی و تربیتی کشور(1)
جمع دولتی غیر دولتی جمع دولتی غیر دولتی جمع دولتی غیر دولتی
1380 41652 25845 2103 17012 17012 ---- 24640 23537 2103 -----
1390 721508 120943 600565 198569 26625 171944 438732 10111 428621 94207
1393 786381 75363 711018 403638 49366 354372 360243 3597 356646 22500
1394 795638 78228 717410 417641 49034 368607 354329 5526 348803 23668
1395 856301 132139 724162 445811 51215 394596 359403 29837 329566 51087
1396 981738 115288 866450 536338 32480 503858 391313 28721 362592 54087
1) فقط شامل مراکز دولتی می‌باشد.
 اقتباس از داده‌هخای ریاست جمهوری - دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر - 8-15- مأخذ: سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما