اعتیاد

  • اقتاس از: مأخذ: کمیته انقلاب اسلامی
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1368

 کشفیات انواع مواد مخدر توسط کمیته انقلاب اسلامی 1363-1392 - کیلوگرم

دی ماه 1392 1367 1366 1365 1364 1363 مواد مخدر
403000 31063,2 20020,7 27519,3 11534,5 21715,6 جمع
  1326,2 971,9 1071,5 707,0 713,6 هروئین
  21082,3 5046,7 10701,3 6821,2 14996,9 تریاک
  5060,7 1618,6 12141,1 1249,1 325,8 شیره و سوخته تریاک
  3209,0 0 2437,5 2730,8 5674,8 حشیش
  0 0 964,7 1,4 2,1 تفاله
  0 229,9 203,2 25,0 2,5 مرفین
  385,0   0 0 0 سایر
مأخذ: کمیته انقلاب اسلامی - مندرج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار در 1368
http://alef.ir/vdcjave8iuqevmz.fsfu.html?211675 - قرائت شده در 13.6.2016

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما