معضلات - عمومی

  • اقتاس از: سازمان بهزیستی کشور - سازمان بهزیستی کشور. مرکز نوسازي، ارتباطات و تحول اداري
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1393

مراكز غير دولتي تحت پوشش معاونت توانبخشي سازمان بهزيستي كشور و افراد خدمت گيرنده

فیزیوتراپی گفتار درمانی نگهداري از سالمندان(1) نگهداري از معلولان(1)
سال
تعداد افراد تعداد مراکز تعداد افراد تعداد مراکز تعداد افراد تعداد مراکز تعداد افراد تعداد مراکز
61977 187 27423 113 17425 317 66886 1273 1390
298389 182 67875 104 18167 329 63017 1247 1391
401516 182 88696 101 185651 349 65099 1282 1392
450672 181 98694 94 18055 345 63343 1286 1393
1). اختلاف ارقام سال هاي 1390، 1391، 1392 در سالنامه سال قبل به این دلیل می باشد که در سالنامه سال هاي گذشته، اطلاعات سالمندان و معلولان نگهداري در مراکزشامل اطلاعات مراکز روزانه، شبانه روزي و خدمت در منزل بوده است. ارقام مذکور تجدید نظر شده است و اطلاعات مذکور شامل مراکز روزانه و شبانه روزي می باشد.
اقتباس از: سازمان بهزیستی کشور - سازمان بهزیستی کشور. مرکز نوسازي، ارتباطات و تحول اداري- مأخذ: سالنامه آماری کشور. 1393

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما