معضلات - عمومی

  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395

گزیده اطلاعات امور قضائی 1395

در سال 1395 ،2893 شعبه در دادگاه هاي عمـومی، 634 شـعبه در دادگاه هاي تجدیـدنظر و 274 شـعبه در دادگـاه هـاي انقـلاب فعال بوده اند که نسبت به سال قبل به ترتیب 4/4 درصد افـزایش، 8/3 درصد افزایش و 9/11 درصد کاهش داشته است. در سال 1395 ،76782 مـورد سـرقت امـاکن خصوصـی و 5002 مورد سرقت اماکن دولتی توسط نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران ثبت شده است که نسبت به سال قبل به ترتیب 1/0 درصد و 7/10 درصــد افــزایش داشــته اســت. همچنــین در ســال 1395، 84827 مورد سرقت منزل، 21379 مورد سـرقت مغـازه، 74959 سرقت اتومبیل و 70075 مورد سرقت موتور سـیکلت ثبـت شـده است که نسبت به سال گذشته به ترتیب 5/3 درصـد، 6/5 درصـد، 3/2 درصد و 3/10 درصد کاهش داشته است. در سال 1395 تعداد تصادفهـاي درون شـهري بـا 7/3 درصـد افزایش نسبت به سال قبل به بیش از 327 هزار فقره رسیده است. لازم به ذکر است که 2/1 درصد تصادفهـا منجـر بـه فـوت، 4/61 درصد منجر به جرح و 4/37 درصد منجر به خسـارت بـوده اسـت. همچنین در مورد تصادفهاي برون شهري نیز مـیتـوان گفـت بـا 4/2 درصد افزایش نسبت به سال قبل به بیش از 142 هـزار فقـره رسیده است. از این تعداد 8/6 درصد تصـادفهـا منجـر بـه فـوت، 3/55 درصد منجر به جرح و 0/38 درصد منجر به خسـارت بـوده است. لازم به ذکر اسـت کـه در سـال 1395 تعـداد فـوتشـدگان در تصـادفات درون شهـري 9/5 درصد و در تصادفات بـرون شهــري 9/4 درصـد نسبت به سال قبل کاهش داشته است. 

سالنامه آماری کشور 1395

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما