معلولین

  • اقتاس از: مركز آمار ايران - دفتر آمارهاي جمعيت، نيروي كار و سرشماري
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395

معلولین بر حسب تعداد موارد معلولیت(1) 1390

زن مرد تعداد مرد و زن درجه موضوع
380302 637357 1017659 جمع
کل معلولین(2)
302741 519505 822246 یک نوع معلولیت
54462 82733 137195 دو نوع معلولیت
23099 35119 58218 سه نوع معلولیت و بیشتر
248961 420174 669135 جمع
ساکن در نقاط شهری
200240 346131 546371 یک نوع معلولیت
34322 51882 86204 دو نوع معلولیت
14399 22161 36560 سه نوع معلولیت و بیشتر
131093 216777 347870 جمع
ساکن در نقاط روستائی
102305 173062 275367 یک نوع معلولیت
20104 30792 50896 دو نوع معلولیت
8684 12923 21607 سه نوع معلولیت و بیشتر
1- شامل نابينايي، ناشنوايي، اختلال در گفتار وصدا، قطع دست، نقص دست، قطع پا، نقص پا، نقص تنه و اختلال ذهني ميباشد.
2- اختلاف سرجمع با اجزا، مربوط به آمار معلولين غيرساكن است كه در كل منظور شده است.
اقتباس از: مركز آمار ايران - دفتر آمارهاي جمعيت، نيروي كار و سرشماري - جدول 6-16-مأخذ:  سالنامه آماری کشور 1395

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما