• منبع آمار: https://rotbe3.com
  • تاریخ ایجاد: 23.12.2021
جمعیت ایران به لحاظ سن و جنس
جمع زنان جنسیت جمع مردان جنسیت جمع جنس وسن
39,427,828 زن 40,498,442 مرد 79,926,270 مردوزن
3,443,204 0-4 ساله 3,649,800 0-4 ساله 7,093,004 0-4 ساله
3,125,247 5-9 ساله 3,286,030 5-9 ساله 6,411,277 5-9 ساله
2,776,961 10-14 ساله 2,911,423 10-14 ساله 5,688,384 10-14 ساله
2,673,309 15-19 ساله 2,785,688 15-19 ساله 5,458,997 15-19 ساله
3,155,904 20-24 ساله 3,236,975 20-24 ساله 6,392,879 20-24 ساله
4,057,688 25-29 ساله 4,143,445 25-29 ساله 8,201,133 25-29 ساله
4,260,465 30-34 ساله 4,340,448 30-34 ساله 8,600,913 30-34 ساله
3,465,195 35-39 ساله 3,572,403 35-39 ساله 7,037,598 35-39 ساله
2,704,417 40-44 ساله 2,813,890 40-44 ساله 5,518,307 40-44 ساله
2,378,696 45-49 ساله 2,454,427 45-49 ساله 4,833,123 45-49 ساله
1,950,397 50-54 ساله 1,975,574 50-54 ساله 3,925,971 50-54 ساله
1,680,659 55-59 ساله 1,669,934 55-59 ساله 3,350,593 55-59 ساله
1,289,910 60-64 ساله 1,252,663 60-64 ساله 2,542,573 60-64 ساله
902,554 65-69 ساله 808,91 65-69 ساله 1,711,464 65-69 ساله
606,513 70-74 ساله 571,112 70-74 ساله 1,177,625 70-74 ساله
956,709 75 ساله و بيشتر 1,025,720 75 ساله و بيشتر 1,982,429 75 ساله و بيشتر
https://rotbe3.com/ قرائت در: 23.12.2021

 

 

پژوهشگر محترم!  داده‌های مرکز آمار کشورهای مختلف، جعلی و دستکاری شده است. لذا فقط می‌توان با قیاس آمارها تا اندازه‌ای به واقعیت نزدیک شد. این سایت امکان قیاس را برای شما فراهم کرده است.