جدول سهم جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر بخش صنعت بر حسب مناطق شهري و روستايي 1399-1384
1399 1398* 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 شرح
33,3 32 32 32 31,9 32,6 33,8 34,3 33,4 33,4 32,2 31,8 32,3 32,1 31,7 30,4 كل
34,9 33,9 34 34,4 34,4 34,9 36,3 36,9 36,2 35,6 34,6 34,6 34,9 35,3 34,5 33,7 شهري
28,7 26,6 26,7 25,6 25,4 26,7 27,6 28,1 27,3 28,1 26,9 25,8 26,9 25,9 26,4 24,4 روستايي
ماخذ: مركز آمار ايران، نتايج طرح آمارگيري نيروي كار از سال 1384 تا 1399
سهم شاغلان: عبارت است از نسبت جمعيت شاغل با ويژگي موردنظر به كل جمعيت شاغل،ضرب در 100.
*براساس مصوبات مركز آمار ايران، از سال 1398 نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بر اساس پیش‌بینی جمعیتي 15 ساله و بیش‌تر منتشر شده است.

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما