18-15- تعداد شاغلان(1)بخش دامپزشكي بر حسب رشته شغلي 1396+1393
سایر رشته‌های شغلی
تکنیسین دامپزشکی
کاردان دامپزشکی
رشته‌های شغلی کارشناسی(2)
دامپزشک
جمع کل
کل کشور
سال
کارشناس غیر فنی کارشناس فنی
1475 373 942 357 983 1460 5590 بخش دولتی 1393
915 61 1548 802 1596 1870 6792 بخش دولتی 1396
1) به استثناء شاغلين مراكز آموزش عالي.
2) رشته هاي شغلي كارشناسي شامل كارشناسان و كارشناسان ارشد ميباشد
مأخذ: اقتباس از داده‌های مأخذ- سازمان دامپزشكي كشور. دفتر برنامه و بودجه - سالنامه آماری کشور 1393+1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما