نیروی کار-عمومی

نیروی کار-عمومی

  • مأخذ: مرکز آمار ایران
  • تاریخ ایجاد: 1395
نرخ مشارکت اقتصادی، سهم اشتغال و نرخ بیکاری بر حسب گروه‌های عمده سنی و جنسی 1395
شرح
10 ساله و بیشتر
15 ساله و بیشتر
جمع 15-24 ساله 25-29 ساله 30 ساله و بیشتر
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
نرخ مشارکت اقتصادی...... 40,4 64,9 15,9 44,1 71,3 17,3 29,0 44,6 12,6 56,4 87,8 26,0 46,2 76,1 17,0
سهم اشتغال در بخش کشاورزی.... 19,4 18,5 23,4 19,2 18,3 23,2 20,8 21,5 17,3 13,4 13,5 12,9 20,0 18,8 25,8
صنعت..... 31,5 33,1 24,1 31,6 33,2 23,9 35,9 35,6 37,3 37,0 39,5 25,7 30,0 31,7 22,0
خدمات..... 49,1 48,4 52,5 49,2 48,5 52,9 43,3 42,9 45,4 49,6 47,0 61,4 50,0 49,5 52,2
خصوصی..... 83,9 85,6 76,2 83,8 85,5 76,0 90,4 90,5 90,3 88,5 89,5 83,9 82,1 84,1 72,9
عمومی...... 16,1 14,4 23,8 16,2 14,5 24,0 9,6 9,5 9,7 11,5 10,5 16,1 17,9 15,9 27,1
نرخ بیکاری 12,7 10,4 21,8 12,7 10,4 21,9 30,2 25,7 47,3 23,9 18,4 41,9 7,1 6,1 11,3
مأخذ: مرکز آمار ایران 1395

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما