نیروی کار-عمومی

نیروی کار-عمومی

  • مأخذ: مرکز آمار ایران
  • تاریخ ایجاد: 1366
نرخ بیکاری به تفکیک جنس، نقاط شهری و روستائی 1395+1396
1396 1395  
نقاط روستائی نقاط شهری زن مرد کل نقاط روستائی نقاط شهری زن مرد کل شرح
8,2 13,4 19,8 10,2 12,1 7,9 14,4 21,8 10,4 12,7 نرخ بيکاری جمعيت 10 ساله و بيشتر........
مأخذ: مرکز آمار ایران - اقتباص از جدول 4-4 - 1396+1395

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما