نیروی کار-عمومی

نیروی کار-عمومی

  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1367
  شاغلان 6 ساله و بیشتر بر حسب جنس، وضع شغلی و مناطق شهری و روستائی
وضع شغلی
کل کشور نقاط شهری نقاط روستائی
مرد و زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
تعداد درصد
جمع 11036 100,0 10049 987 5433 527 4558 455
کارفرمایان 341 3,1 328 14 200 5 126 8
کارکنان مستقل 4398 39,9 4217 181 1693 48 2482 131
مزد و حقوق بگیران بخش عمومی 3454 31,3 3047 408 2225 369 819 39
مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی 1882 17,1 1782 100 1033 41 745 58
کارکنان فامیلی بدون مزد 497 4,5 283 214 34 13 240 199
اظهار نشده 464 4,2 393 71 247 51 145 20
مأخذ: مرکز آمار ایران - سالنامه آماری کشور 1367 - منتشر شده در 1368

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما