نیروی کار-عمومی

نیروی کار-عمومی

  • نویسنده: مدیر سایت

شاخص‌های نیروی کار به تفکیک جنس، نقاط شهری و روستائی - پائیز 1394

نقاط روستائی نقاط شهری زن مرد کل کشور شاخص‌های نیروی کار
40,1 37,4 13,2 62,2 38,1 نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر
6846380 17847036 4270380 20423035 24693416 تعداد  
8,1 11,7 18,9 9 10,7 نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر
554358 2092325 806462 1840220 2646683 تعداد  
8,1 11,7 18,9 9 10,7 نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر
553712 2091846 806247 1839311 2645558 تعداد  
20,8 27,8 40,2 22 25,4 نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۴
198615 527814 217079 509349 726429 تعداد  
18 24,5 38,5 18,7 22,7 نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۹
346114 1222050 533205 1034958 1568164 تعداد  
49,3 4,9 23,1 16,6 17,6 سهم اشتغال در بخش کشاورزی
3104237 776990 801656 3079570 3881227 تعداد  
26,8 34,9 22,5 34,4 32,6 سهم اشتغال در بخش صنعت
1684787 5492017 780254 6396549 7176804 تعداد  
23,9 60,2 54,3 49 49,8 سهم اشتغال در بخش خدمات
1502719 9477600 1881728 9098591 10980320 تعداد  
14,8 8,8 4,3 11,6 10,5 سهم اشتغال ناقص
32,2 37,3 11,6 40,4 35,9 سهم شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما