نیروی کار-عمومی

نیروی کار-عمومی

  • اقتاس از: دایره آمار صنعتی
  • مأخذ: مرکز آمار ایران
  • تاریخ ایجاد: 1395
شاخص کل اشتغال کارکنان کارگاه های بزرگ صنعتی به تفکیک سه ماهه در سال های مختلف
(100=1369)
سال سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم کل
1353 56,6 57,8 60,1 60,1 58,7
1354 63,4 64,8 65,2 65,6 64,8
1355 68,1 68,7 69 69,5 68,8
1356 69,6 70,5 70,7 71,9 70,7
1357 74,7 75,6 74,2 71,9 74,1
1358 76 78 78,9 78,8 77,9
1359 80,3 81,4 80,5 80,4 80,7
1360 82 83,5 83,5 83,7 83,2
1361 84,9 86,7 87,8 89,3 87,2
1362 91,6 94,4 95,6 97 94,7
1363 98,3 100,5 101,2 101,9 100,5
1364 102,5 104 103,7 103,1 103,3
1365 102,4 100,2 98,1 96,9 99,4
1366 96,4 96,6 96,6 96,6 96,6
1367 96,5 97 96,9 96,9 96,8
1368 96,7 96,8 97,1 97,1 96,9
1369 97 98,4 101,9 102,7 100
1370 103,5 105,3 108 108,3 106,3
1371 107,3 107,6 109,2 107,7 108
1372 107 105,9 107,6 105,6 106,5
1373 104 104,4 106,4 105,4 105,1
1374 105,7 105,6 107,1 105,9 106,1
1375 106,4 107,7 110,2 109,3 108,4
1376 108,8 110 112,6 111,4 110,7
چارچوب آماری، کارگاه های دارای 50 نفر کارکن وبیشتر را شامل می شود.
مأخذ: مرکز آمار ایران- دایره آمار صنعتی - 1395

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما