نیروی کار-عمومی

نیروی کار-عمومی

  • اقتاس از: دایره آمار صنعتی
  • مأخذ: مرکز آمار ایران
  • تاریخ ایجاد: 1395
شاخص کل اشتغال کارکنان کارگاه هاي بزرگ صنعتي به تفکيک سه ماهه در سال هاي مختلف
    (100=1390)    
سال سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم کل
1390 99,5 99,8 100,6 100 100
1391 98,5 97,9 98,4 98,4 98,3
1392 97,2 98,1 98,9 99 98,3
1393 (مقدماتی) 99,6 100,6 101,5 101,5 100,8
چارچوب آماري، کارگاه هاي داراي 100 نفر کارکن و بيشتر را شامل مي شود.
مأخذ: مرکز آمار ایران - دایره آمار صنعتی - انتشار 1395

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما