نیروی کار-عمومی

نیروی کار-عمومی

  • اقتاس از: دایره آمار صنعتی
  • مأخذ: مرکز آمار ایران
  • تاریخ ایجاد: 1391

شاخص کل اشتغال کارکنان کارگاه هاي بزرگ صنعتي به تفکيک سه ماهه در سال هاي مختلف

    (100=1383)    
سال سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم کل
1383 99,6 99,7 101,3 99,4 100
1384 97,5 97,4 98,4 97,2 97,6
1385 95,1 95,2 96,1 95,6 95,5
1386 95,1 95,4 96,4 95,5 95,6
1387 108,4 108,9 110,1 108,7 109
1388 106 106,9 108,7 108,9 107,6
1389 108,2 110 111,1 110,8 110
1390 109,9 110,4 111,2 110,3 110,5
چارچوب آماري، کارگاه هاي داراي 100 نفر کارکن و بيشتر را شامل مي شود

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما