نیروی کار-عمومی

نیروی کار-عمومی

  • اقتاس از: مرکز آمار ایران
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ قرائت: 1399

سهم شاغلان 15 ساله و بيش‌تر بخش خدمات مناطق روستایی به تفكيک فصول 1396-1399

1396 1397 1398 * 1399
بهار تابستان پاييز زمستان بهار تابستان پاييز زمستان بهار تابستان پاييز زمستان بهار تابستان پاييز زمستان
23,5 22,8 24,9 27,1 23,8 23,6 24 26,1 23,3 22,9 24,1 26,5 22 21,7 22,7  
مأخذ: مرکز آمار ایران - تاریخ ایجاد 29.10.1399 - سالنامه آماری کشور 1399
                
سهم شاغلان 15 ساله و بيش‌تر بخش خدمات مناطق شهری به تفكيک فصول 1396-1399
1396 1397 1398 * 1399
بهار تابستان پاييز زمستان بهار تابستان پاييز زمستان بهار تابستان پاييز زمستان بهار تابستان پاييز زمستان
60 60 59,6 60,9 60,1 59,3 59,5 60,6 59,3 58,7 59,4 61,7 59,4 57,5 58,1  
مأخذ: مرکز آمار ایران - تاریخ ایجاد 29.10.1399 - سالنامه آماری کشور 1399
                
سهم شاغلان 15 ساله و بيش‌تر بخش صنعت مناطق روستایی به تفكيک فصول 1396-1399
1396 1397 1398 * 1399
بهار تابستان پاييز زمستان بهار تابستان پاييز زمستان بهار تابستان پاييز زمستان بهار تابستان پاييز زمستان
24,2 24,9 26,8 26,6 24,8 25,3 29,1 27,7 24,8 25,6 28,6 27,5 26 27,9 30,7  
مأخذ: مرکز آمار ایران - تاریخ ایجاد 29.10.1399 - سالنامه آماری کشور 1399
                
سهم شاغلان 15 ساله و بيش‌تر بخش صنعت مناطق شهری به تفكيک فصول1396-1399
1396 1397 1398 * 1399
بهار تابستان پاييز زمستان بهار تابستان پاييز زمستان بهار تابستان پاييز زمستان بهار تابستان پاييز زمستان
34,3 34 34,8 34,7 33,7 34 34,3 34 33,9 34,3 34,4 33,1 33,8 35,4 35,5  

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما