نیروی کار-عمومی

نیروی کار-عمومی

  • اقتاس از: خلاصه یافته‌های طرح آمارگیری نیروی کار
  • مأخذ: مرکز آمار ایران

خلاصه یافته‌های طرح آما گیری نیروی کار - تابستان 1395

نقاط روستائی نقاط شهری زن مرد کل شرح
42,2 39,8 15,9 64,9 40,4 نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر
46,7 43,3 17,3 71,3 44,1 نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر
مرکز آمار ایران - خلاصه یافته‌های طرح آمارگیری نیروی کار - تابستان 1395

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما