نیروی کار-عمومی

نیروی کار-عمومی

  • اقتاس از: چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار
  • تاریخ ایجاد: 1397

 شاخص‌های عمده نیروی کار به تفکیک سال‌های 1396-1397

نرخ مشارکت اقتصادی
1397 40,5
1396 40,1
نسبت اشتغال
1397 35,6
1396 35,3
نرخ بیکاری
1397 12
فاصله اطمینان (11,8-12,3)
1396 11,9
مأخذ: چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال 1397

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما