نیروی کار-عمومی

نیروی کار-عمومی

  • ناشر: دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395

 توزیع نسبی جمعیت شاغل و بیکار (جویاي کار) 10 ساله و بیشتر برحسب وضع سواد و سطح تحصیلات 1380-1396 (درصد)

وضع سواد و سطح تحصیلات
(1)1380 1390 1393 1394 1395
شاغل بیکار شاغل بیکار شاغل بیکار شاغل بیکار شاغل بیکار
جمع 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
باسواد 81,7 93,8 89,3 96,5 90,7 97,3 91,2 97,1 91,4 97,1
ابتدائی 25,0 16,1 25,4 15,4 25,0 12,7 21,8 12,5 21,6 12,7
راهنمائی 19,1 22,9 21,2 21,1 24,5 19,3 22,3 18,3 21,9 17,4
متوسطه 6,4 10,3 0,8 0,6 0,7 0,8 0,5 0,6 0,5 0,5
دیپلم و پیش دانشگاهی 16,1 33,2 21,5 27,4 24,6 24,4 22,3 23,7 22,3 24,2
عالی 10,7 10,3 18,2 31,3 23,5 42,3 22,8 41,5 23,7 41,8
حوزه‌های علمیه و علوم دینی 0,2 0,1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
سواد آموزی 2,9 0,6 2,1 0,6 1,7 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5
غیر رسمی 1,2 0,2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
نامشخص و اظهار نشده // // 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
بی سواد 18,3 6,2 10,7 3,5 9,3 2,8 8,8 2,9 8,6 2,9
1) اطلاعات ارائه شده، مربوط به آبان ماه میباشد
2) در سال 1385 توزیع نسبی مربوط به سوادآموزي و غیر رسمی در ابتدایی منظور شده است
مأخذ: اقتباس از اداه‌های مرکز آمار ایران - دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري-سالنامه آماری کشور 1395
 

توزیع نسبی جمعیت شاغل و بیکار (جویاي کار) 10 ساله و بیشتر برحسب وضع سواد و سطح تحصیلات 1396 (درصد)

وضع سواد و سطح تحصیلات
1396        
شاغل بیکار شاغل بیکار شاغل بیکار شاغل بیکار شاغل بیکار
جمع 100,0 100,0                
باسواد 91,9 97,5                
ابتدائی 21,2 12,0                
راهنمائی 21,2 17,4                
متوسطه 0,5 0,5                
دیپلم و پیش دانشگاهی 23,0 24,3                
عالی 24,5 43,0                
حوزه‌های علمیه و علوم دینی --- ---                
سواد آموزی 1,5 0,5                
غیر رسمی --- ---                
نامشخص و اظهار نشده 0,0 0,0                
بی سواد 8,1 2,5                
1) اطلاعات ارائه شده، مربوط به آبان ماه میباشد
2) در سال 1385 توزیع نسبی مربوط به سوادآموزي و غیر رسمی در ابتدایی منظور شده است
مأخذ: اقتباس از اداه‌های مرکز آمار ایران - دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري-سالنامه آماری کشور 1395

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما