نیروی کار-عمومی

نیروی کار-عمومی

  • اقتاس از: سازمان دامپزشكي كشور. دفتر برنامه و بودجه
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1393-1395

تعداد شاغلان(1) بخش دامپزشكي بر حسب رشته شغلي 1395 - 1393

 
کل کشور
جمع کل
رشته‌های شغلی کارشناسی(2)
دامپزشک
کاردان دامپزشکی
تکنیسین دامپزشکی
سایر رشته‌های شغلی
سال کارشناس فنی کارشناس غیر فنی
1393 بخش دولتی 5590 983 357 1460 942 373 1475
1393 بخش غیر دولتی ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1395 بخش دولتی 6579 1671 691 1730 1274 119 1094
1395 بخش غیر دولتی ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1) به استثناء شاغلين مراكز آموزش عالي.
2) رشته هاي شغلي كارشناسي شامل كارشناسان و كارشناسان ارشد ميباشد
مأخذ: اقتباس از داده‌های - سازمان دامپزشكي كشور. دفتر برنامه و بودجه - سالنامه آماری کشور 1395+1393

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما