نیروی کار-عمومی

نیروی کار-عمومی

اطلاعاتی در مورد مشارکت فعال زنان و مردان در تولید 1398

موضوع درصد میلیون
میزان مشارکت زنان در تولید 18%  
میزان مشارکت مردان در تولید 82%  
در سال 98 سهم زنان 15 سال به بالا در مشارکت فعال 19,60% 5,4
در سال 98 سهم مردان 15 سال به بالا در مشارکت فعال   22
سهم زنان در جمعیت شاغل سال 98 17,90%  
سهم زنان در جمعیت بیکار سال 98 34,10%  
منبع: سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) - قرائت در 15.10.2021

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما