نیروی کار-عمومی

نیروی کار-عمومی

  • اقتاس از: دفتر صنعت،معدن و زيربنايي
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1393-1396

 تعداد انواع کارکنان کارگاه‌های خدمات انبارداری 1384-1396 (میلیون ریال)

شرح 1384 1387 1390 1393
جمع 8178 8582 10410 10911
کارکنان مزد و حقوق بلگیر 7084 7928 9253 9468
کارکنان بدون مزد و حقوق 1094 654 1158 1443
جبران خدمات کارکنان(1)       1204642
مأخذ: مرکز آمار ايران. دفتر صنعت،معدن و زيربنايي - جدول 12-20 - سالنامه آماری کشور 1396+1393

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما