نیروی کار-عمومی

نیروی کار-عمومی

  • اقتاس از: دفتر صنعت، معدن و زیربنائی
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1393-1395

 تعداد شاغلان کارگاه‌های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر بر حسب مزد و حقوق بگیران و کارکنان بدون مزد و حقوق(1) 1375-1396

سال و طبقات کارکن
کل شاغلان
مزد و حقوق بگیران کارکنان بدون مزد و حقوق
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
(2)1375 1611279 1209517 1142072 67445 401762 376290 25472
1380 921106 913255 845334 67921 7851 7557 294
1385 1071383 1060587 961222 99365 10796 10481 315
1388 1251489 1242753 1115329 127424 8735 8279 456
1389 1248649 1240380 1115096 125284 8269 8026 243
1390 1242983 1235796 1111092 124704 7187 6955 232
(3)1391 1206331 1199814 1076899 122915 6518 6269 249
1392 1279577 1273139 1143558 129582 6638 6133 305
49 - 10 تفر 230035 224259 196931 27329 5775 5575 200
99 - 50 نفر 151476 151096 130610 20486 380 364 16
100 نفر و بیشتر 898066 897784 816017 81767 283 194 89
1393 1309059 1303206 1168081 135125 5852 5620 232
1394 1258414 1253464 1121634 131830 4950 4735 215
1395 1788651 1770864 1565099 205764 17788 17160 628
49 - 10 تفر 512511 495668 430855 64813 16843 16282 560
99 - 50 نفر 225308 224643 193005 31638 665 616 49
100 نفر و بیشتر 1050833 1050553 941240 109313 280 261 19
1) اختلاف سرجمع با اجزاء به این علت است که اطلاعات به صورت نمونه گیری جمع آوری و به کل کشور تعمیم داده شده است و اطلاعات بی پاسخ جانهی شده‌اند.
2) شامل آمارهای کارگاه‌های صنعتی 1 تا 9 نفر کارکن نیز میباشد.
3) ارقام توسط سازمانذی ربط تجدید نظر شده است.
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر صنعت، معدن و زیربنائی - سالنامه آماری کشور 1393+1394+1395

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما