نیروی کار-عمومی

نیروی کار-عمومی

  • اقتاس از: دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395

توزیع نسبی شاغلان10ساله و بیش تر برحسب وضع شغلی

1395 1394 1393 1392 1391 1390 1385 1380 وضع شغلی
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 جمع
83,3 83,3 82,1 82,7 82,6 82,6 80,9 77,8 بخش خصوصی
3,8 3,8 3,7 3,9 3,7 4 5,6 4,5 کارفرمایان
35,1 35,1 35,4 35,8 33,2 33 32,2 36,2 کارکنان مستقل
39,3 39,3 39,1 37,8 38,8 39 32,5 28,3 مزد و حقوق بگیران
5,1 5,1 4,9 5,2 6,9 6,7 10,6 8,9 کارکنان فامیلی بدون مزد
16,7 16,7 16,9 16,9 16,9 17,4 18,5 21,8 مزد و حقوق بگیران بخش عمومی
0 0 0 0,4 0,5 0 0,5 0,3 سایر
0 0 0 0 0 0 0 // اظهار نشده
١(اطلاعات ارائه شده، مربوط به آبان ماه ميباشد.
٢(ساير، شامل مزد و حقوقبگيران بخش تعاوني و كارآموزان ميباشد.
مأخذ-مركز آمار ايران - مركز آمار ايران. دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري - سالنامه آماری کشور 1395

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما