نیروی کار-عمومی

نیروی کار-عمومی

نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کل کشور 1391-1395 (درصد)

1391 1390
نرخ بیکاری 29-15 ساله نرخ بیکاری 24-15 ساله نرخ بیکاری نرخ مشارکت اقتصادی نرخ بیکاری 29-15 ساله نرخ بیکاری 24-15 ساله نرخ بیکاری نرخ مشارکت اقتصادی
24,4 26,8 12,1 37,4 24,0 26,5 12,3 36,9
 
1393 1392
نرخ بیکاری 29-15 ساله نرخ بیکاری 24-15 ساله نرخ بیکاری نرخ مشارکت اقتصادی نرخ بیکاری 29-15 ساله نرخ بیکاری 24-15 ساله نرخ بیکاری نرخ مشارکت اقتصادی
21,9 25,2 10,6 37,2 21,2 24 10,4 37,6
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری - سالنامه آماری کشور 1393
 
1395 1394
نرخ بیکاری 29-15 ساله نرخ بیکاری 24-15 ساله نرخ بیکاری نرخ مشارکت اقتصادی نرخ بیکاری 29-15 ساله نرخ بیکاری 24-15 ساله نرخ بیکاری نرخ مشارکت اقتصادی
25,9 29,2 12,4 39,4 23,3 26,1 11 38,2
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری - سالنامه آماری کشور 1395

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما