جمعیت عشایر

عشایر ایران - جمعیت و نسبت به کل جمعیت کشور 1395

نام مکان تعداد درصد (نسبت به کل جمعیت)
بختیاری خوزستان، زاگرس مرکزی، اصفهان 2250000 0,5٪
بلوچی بلوچستان 500000 1%
ترکمن شرق دریای مازندران 1000000 2%
کرد غرب ایران، شمال خراسان 7000000 7%
لر لرستان 500000 1%
عرب خوزستان، سواحل خلیج فارس 1000000 2%
قشقایی فارس، خوزستان 250000 0,50%
شاهسون آذربایجان 50000 0,10%
باسری فارس 80000 0,20%

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما