جمعیت عشایر

خانوار و جمعیت عشایر کوچنده کشور بر حسب نام ایل - تیر ماه 1366

نام ایل
تعداد خانوار
جمعیت
مرد و زن مرد زن
جمع.... 180223 1152099 597774 554325
افشار 2074 12121 6246 5875
ایلسون 5897 47248 24654 22594
بختیاری 27960 181777 95676 86101
بلوچ 2236 12308 6246 6062
بویراحمدی سفلی 6230 38667 20171 18496
بویراحمدی علیا 2970 20397 10575 9821
بهمئی 3041 20286 10831 9455
جبال بارزی 2475 13840 7022 6818
جلالی 2238 15796 2625 8171
خمسه 4768 31715 16166 15549
ذلکی (زلقی 2272 13263 7226 6037
طیبی 2693 17438 9329 8109
قره‌داغ 4676 31350 16279 15071
قشقائی 16891 112430 56842 55588
کرد (دره شهر) 2559 18478 9858 8620
ممسنی 3356 20112 10210 9902
ممیوند (می‌وند) 6768 40087 21370 18717
سایر.... 81119 504787 261448 243339
مأخذ: مرکز آمار ایران (ر. پ)

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما